กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด น้อมนำแนวทางพระราชดำริเรื่องการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างยั่งยืน มาขยายผลสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 
 

189-2559_page_1189-2559_page_2