ข้อมูลวันที่ 01/02/2566-28/02/2566

 

เรื่องเข้าทั้งหมด
121 เรื่อง

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ
53 เรื่อง

 

เรื่องยุติ
68 เรื่อง

กราฟแสดงสถานะ

ประเภทบริการ 7 มิติศูนย์ดำรงธรรม

ประเภทให้บริการ ประเภทให้บริการ
จำนวนเรื่องเข้า อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 62 53 9
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 0 0 0
บริการรับ-ส่งต่อ 1 0 1
บริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 3 0 3
บริการให้คำปรึกษา 53 0 53
ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล 1 0 1
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า 0 0 0
โทรศัพท์ก่อกวน 0 0 0
เรื่องร้องเรียนผ่านสื่อ 1 0 1
รวม 121 53 68

กราฟแสดงประเภทบริการ 7 มิติของศูนย์ดำรงธรรม